Black Hope

19 tekstów – auto­rem jest Black Ho­pe . 

Prob­lem nie do roz­wiąza­nia - zagadka.
Jak obraz.
Lecz czy pat­rzysz na frag­ment z blis­ka czy na całość z da­leka ?
Za­gad­ka cza­sem by­wa do­piero ele­men­tem większej całości,
która jest zro­zumiała do­piero gdy spoj­rzy­my na nią z pew­nej odległości,
z prob­le­mami jest tak samo.... 

myśl • 8 listopada 2016, 21:52

Wra­cając do przeszłych żali
od­wra­camy głowy,
nie pat­rząc przed siebie
po­tyka­my się o teraźniejszość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 grudnia 2015, 23:10

Pat­rzy na Ciebie.
Nie zwra­ca na Ciebie uwagi.
Myśli o Tobie.
Błądzi myśla­mi przy Tobie.
Szu­ka Cię wzrokiem.
Rozpływa się w tłumie.
Py­ta, czy wiesz?
Nie poz­wa­la odpowiedzieć.
Jest
ale go nie ma. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2015, 19:57

Chce­my aby każdy do­ceniał nasze wnętrze, sa­mi niejed­nokrot­nie oce­niając książki po okład­ce, ludzi po wyglądzie, bu­dyn­ki po sta­nie w ja­kim są. Chłoniemy ocza­mi całą rzeczy­wis­tość często nie włączając w to wyob­raźni, jak­byśmy ba­li się poz­nać całą historię. 

myśl • 10 czerwca 2015, 23:36

,, Rzeczywistość’’

Dzień po dniu szu­kamy sensu,
żyje­my życiem bez momentu,
chwi­li wyt­chnienia, odpoczynku.
Jedziemy trasą bez parkingu.
Nie ma tam miej­sca na wol­ne spacery.
Ciągle łamiemy prędkości bariery.
Cały czas jes­teśmy w drodze,
nie ma­my chwi­li by fan­tazji puścić wodze.
Świat wyob­raźni jest dla ludzi jak zagłada,
boją się w nim zat­rzy­mać bo myślą, że za­wali się podstawa
ich real­ne­go życia, rzeczywistości.
Świata, który jest z krwi i kości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 kwietnia 2015, 22:28

Cisza

Gdy wiem, że mnie nikt nie słyszy
cza­sem w tak cu­dow­nej ciszy,
siedząc so­bie w samotności
skreślam słowa o nicości.
O czym pi­sać kiedy źle,
kiedy smut­ki duszą Cię?
Gdy ra­tunek nie przychodzi
masz wrażenie, że zawodzisz.
Światło mi­ga gdzieś w oddali,
pójdę tam, bo mi kazali.
Ty­le rzeczy ro­bisz z mu­su,
nie wiesz na­wet żeś do usług.
Tu pot­rzeb­na Twa gorliwość
lecz nie w ce­nie dziś życzliwość. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 grudnia 2014, 22:22

Prze­raża mnie myśl, że są na świecie ludzie, dla których świat real­ny mógłby nie istnieć.
Dla których wir­tual­ność to praw­dzi­wy świat. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2014, 21:59

Ty­le cza­su się przed Tobą bro­niłam
a Ty na­pisałeś jed­no SŁOWO
i mo­ja for­ty­fikac­ja legła w gruzach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2014, 00:20

Znałam Cię
tyl­ko z wir­tual­nych rozmów.
Znałeś mnie
słuchając opi­nii innych.
Opo­wiadałeś o nas
a nas nie było.
Coś is­tniało
ale nig­dy się nie wy­darzyło.
W real­nym życiu boisz się odezwać,
wir­tual­nym py­tasz cze­mu Cię unikam.
Kiedy po­wie­działam ko­niec
przyszedł z lis­tem goniec.
Od­czy­tałam żale Two­je
na­pisałam obok swoje.
La­to mi­ja, mi­ja jesień
cisza w skrzynce.
Zi­ma wol­no się tu grzebie
a Ty piszesz.. "Co u Ciebie?"
... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 listopada 2014, 01:08

* * *

Stojąc na mos­tku, pod którym płynie rze­ka
po­myślała o tym co ją jeszcze cze­ka.
Sa­ma nie wie. Co Mu po­wie­dzieć ?
Jed­ne­go jest pew­na nie może tu sie­dzieć.
Bez sen­su roz­myślać, żałować, tłumaczyć.
To na nic i bez te­go może so­bie po­radzić.
Naj­gorzej zro­bić pier­wszy ruch
po­tem już tyl­ko mały próg. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 sierpnia 2014, 21:34
Zeszyty
  • Ahh te myśli – Człowiek nie rodzi się ja­ko potwór, to in­ni tworzą jakąś część je­go oso­bowości, która po ja­kimś cza­sie za­mienia go w bes­tie nie do okiełzna­nia.

  • Cudze – Zna­lezione

  • Przemyślenia  – Nie cier­pię być na pier­wszym pla­nie, wo­le być sta­tystą al­bo grać tłum.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 grudnia 2015, 17:03Cris sko­men­to­wał tek­st Wracając do przeszłych żali [...]

25 grudnia 2015, 23:10Black Ho­pe do­dał no­wy tek­st Wracając do przeszłych żali [...]

24 sierpnia 2015, 19:57Black Ho­pe do­dał no­wy tek­st Patrzy na Ciebie. Nie zwra­ca [...]

10 czerwca 2015, 23:36Black Ho­pe do­dał no­wy tek­st Chcemy aby każdy do­ceniał [...]

10 kwietnia 2015, 22:28Black Ho­pe do­dał no­wy tek­st ,, Rzeczy­wis­tość’’ Dzień po dniu [...]

14 grudnia 2014, 22:22Black Ho­pe do­dał no­wy tek­st Cisza

22 listopada 2014, 22:06Black Ho­pe sko­men­to­wał tek­st Przeraża mnie myśl, że [...]

22 listopada 2014, 22:03Black Ho­pe sko­men­to­wał tek­st Czy dasz radę? Czy spoj­rzysz [...]

22 listopada 2014, 21:59Black Ho­pe do­dał no­wy tek­st Przeraża mnie myśl, że [...]

19 listopada 2014, 07:43Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Tyle cza­su się przed [...]